Vedtægter for Sjællands Orchide Klub§1 Foreningens navn er Sjællands Orchide Klub, og dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.
Dens virkeområde er primært Sjælland eksklusive det tidligere Storstrøms amt.

§2 Foreningens formål er at fremme kendskabet til orkideer og deres dyrkning samt at arbejde for beskyttelse af orkideernes voksesteder i den danske natur.
Dette søges opnået ved:

 • At samle orkideinteresserede til foredrag og diskussion.
 • At besøge orkidesamlinger og foretage ekskursioner.
 • Gennem medlemskab af Dansk Orchide Klub at samarbejde med andre orkideklubber.
 • At undervise i dyrkning af orkideer.
 • At øge offentlighedens kendskab til orkideer gennem udstillinger og oplysende virksomhed.
 • At samarbejde med Dansk Orchide Klub og andre relevante organisationer om at beskytte orkideer og deres voksesteder i den danske natur.
 • At stille foreningens bibliotek til rådighed for medlemmerne.
 • At udbrede kendskabet til lovgivningen for orkideer.

§3 Foreningens medlemmer er samtidig medlemmer af Dansk Orchide Klub.
Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig såvel Sjællands Orchide Klubs som Dansk Orchide klubs formål.
Medlemmer har ret til at medtage en ledsager til foreningens arrangementer.

§4 Kontingent/husstandskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves gennem Dansk Orchide Klub.
Regnskabsåret er kalenderåret, og kontingent/husstandskontingent forfalder til betaling samtidig med kontingentet til Dansk Orchide Klub.
Bestyrelsen kan tildele et medlem kontingentfrihed.
Personer, der er udnævnt til æresmedlem i Dansk Orchide Klub, er kontingentfri i Sjællands Orchide Klub.

§5 Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, genvalg kan finde sted. Der vælges på skift 2 eller 3 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter for bestyrelsen, 1 redaktionel kontaktmand, som formidler stof til Dansk Orchide Klubs tidsskrift, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen udpeger et medlem til Dansk Orchide Klubs bestyrelse.
Bestyrelsen kan endvidere udnævne en eller flere konsulenter.
Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. De med bestyrelsens deltagelse i møder forbundne udgifter kan afholdes af foreningen.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Dog varetages de daglige økonomiske anliggender af kassereren alene.

§6 Bestyrelsen kan nedsætte et dommerudvalg. Udvalget konstituerer sig selv med en formand,
som sørger for, at der er det fornødne antal dommere til bordbedømmelsen. Bestyrelsen kan vælge dommersekretærer til varetagelse af det praktiske arbejde ved bedømmelserne.
Bestyrelsen kan endvidere nedsætte stående udvalg og ad hoc udvalg til varetagelse af foreningens formål, så som afholdelse af udstillinger, gennemførelse af uddannelse, planlægning af rejser m.v.
Udvalgene konstituerer sig med formand eller kontaktperson til bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger kommissorium for det enkelte udvalgs arbejde og tildeler udvalgene det fornødne budget.
Arbejdet i udvalgene er ulønnet.

§7 Den ordinære generalforsamling, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år i 1. kvartal.
Indvarsling med dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
 4. Fremlæggelse af budgetter og fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, redaktionel kontaktmand, 2 revisorer og revisorsuppleant - eller genvalg
 7. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar. Andre forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen afholdes.
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Afstemninger foretages ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning kan foretages efter anmodning.
Til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte
medl emmer stemmer for forslaget. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Referat af generalforsamlingen gøres tilgængeligt for alle medlemmer.

§8 Ekstraordinær generalforsamling kan ved tilsendelse af dagsorden indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Bestyrelsen skal på samme måde indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned efter at have modtaget skriftlig opfordring hertil af mindst 1/5 af foreningens medlemmer.

§9 Forslag til ændring af foreningens vedtægter kan kun behandles på en generalforsamling. Forslag skal være medlemmerne i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

§10 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer, samt en 4 uger senere afholdt urafstemning med samme kvalificerende majoritet.
I tilfælde af foreningens ophør skal en eventuel formue efter generalforsamlingens anvisninger anvendes til arbejdet for bevarelse af orkideer i den danske natur.


 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. oktober 1980 med senere revisioner, senest på generalforsamlingen den 9. februar 2012 (opdatering af formålsparagraffen og ændringer til §§ 1, 2, 3, 5, 7 og 10).
 


Sjællands Orchidé Klub 2013


Foto: Kenth Esbensen 2007
Vanda coerulea-hybrid


Laelia cinnabarina
Foto: Hans Martin Christensen


Pterostylis species - in-situ i New Zealand
Foto: Hans Martin Chrisensen


Dendrobium kingianum
Foto: Hans Martin Christensen